تقدیرنامه ها کارفرمایان موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت

 
 
 

 1. 01.
  انجمن صنفی کارفرمایی صنایع گلوکز، نشاسته و مشتقات آن

  مشاهده تقدیرنامه


 2. 02.
  شرکت توسعه شکبه های صنعتی ایران

  مشاهده تقدیرنامه


 3. 03.
  شرکت شبدیز صنعت آپادانا

  مشاهده تقدیرنامه


 4. 04.
  شرکت بین المللی ارسا ساختمان

  مشاهده تقدیرنامه


 5. 05.
  شرکت فنی مهندسی انرژی پیمان

  مشاهده تقدیرنامه


 6. 06.
  شرکت راه و ساختمان فن و بنا

  مشاهده تقدیرنامه


 7. 07.
  شرکت مهندسی ترموون

  مشاهده تقدیرنامه


 8. 08.
  شرکت مهندسی در ریز

  مشاهده تقدیرنامه


 9. 09.
  انجمن توليد كنندگان و صادركنندگان آبهاي معدني و آشاميدني ايران

  مشاهده تقدیرنامه


 10. 10.
  انجمن صنفي توليد كنندگان تخم مرغ شناسنامه دار ايران

  مشاهده تقدیرنامه


 11. 11.
  انجمن صنفي كارفرمائي شركتهاي مشاور سرمايه گذاري و نظارت طرحها

  مشاهده تقدیرنامه


 12. 12.
  شركت توسعه انرژی مهرآراد

  مشاهده تقدیرنامه


 13. 13.
  شركت مهندسی و ساختمان نقش هدی

  مشاهده تقدیرنامه


 14. 14.
  شرکت تافته آرین

  مشاهده تقدیرنامه 15.