به موجب خبر بانک مرکزی

از این پس پرداخت چک تضمینی صرفا دروجه گیرنده چک (ذینفع)امکان پذیر است
ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری فاقد اعتبار خواهد بود

کد : 910
تاریخ انتشار : چهارشنبه 28 آذر 1397
print
نظرات : 0
بازدید : 211

از این پس پرداخت چک تضمینی صرفا دروجه گیرنده چک (ذینفع)امکان پذیر است
ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری فاقد اعتبار خواهد بود

برجسب ها :